Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Konta bankowe
Darmowe konto bankowe (1)Książki komputerowe
Gimp i Photoshop (8)

Flash i ActionScript (7)

Openoffice i Office (8)

Grafika 3D Blender (3)

PHP (12)

JavaScript (7)

Java (9)

C# (5)

Tworzenie stron WWW (6)

Ajax (9)

Linux i Windows (8)

Pozycjonowanie stron (2)Serwery WWW
Dobre serwery WWW (3)

Domeny - gdzie zamówi?Programy komputerowe
Programy antywirusowe (1)

Zarz?dzanie plikami (1)

Do prowadzenia firmy (1)

Graficzne - (phothoshop) (4)

Tworzenie stron WWW

Multimedialne (2)

Programy biurowe

Mapy - nawigacja GPS

Nawigacja GPS

System (windows)

Bezpiecze?stwo dzieci (1)

Darmowe konto bankowe mbank
[konto_bankow]
0,00z?

Za?ó? darmowe konto w mbanku, b?dzie ono bardzo przydatne przy transakcjach internetowych, w allegro, lub te? w sklepach internetowych.
Dlaczego akurat eKONTO w mbanku?

  • Poniewa? jest ono bardzo popularne w Internecie, przez co wielu sprzedaj?cych je posiada. Gdy zatem przesy?amy pieni?dze w obr?bie jednego banku odbiorca otrzymuje przelew natychmiast. Zatem przy e-bookach, do?adowaniach konta naszego telefonu natychmiast otrzymujemy us?ug?, za któr? zap?acli?my! Towary, które s? wysy?ane poczt?, lub kurierem te? szybciej dotr?, poniewa? sprzedawca maj?cy konto w tym samym banku od razu wie, ?e przelew zosta? zrobiony i mo?e szybciej go wys?a?,
  • brak op?at za prowadzenie konta!
  • brak minimalnych wp?at, by konto mog?o istnie?.,
  • wszystkie przelewy s? bezp?atne!!!,
  • nie tracimy czasu na d?ugie stanie w kolejkach - dokonujemy transakcje bez wychodzenia z domu!,
  • konto posiada zabezpieczenie has?em g?ównym, oraz ka?da transakcja jest zabezpieczona dodatkowym jednorazowym has?em, które po wykorzystaniu przestaje by? aktualne. Dostajemy je na li?cie aktualnych hase?, lub na telefon komórkowy w postaci smsa. .

No mo?e wystarczy tych komplementów, jest wiele kont bankowych z których mo?emy skorzysta?, jednak nie ka?de posiada wy?ej wymienione zalety. Osobi?cie u?ywam tego konta przez kilka lat i jestem z niego bardzo zadowolony (troch? mniej ze stanu gotówki na nim ale to ju? moja wina nie banku...).

By za?o?y? konto nie trzeba nawet wychodzi? z domu! Wystarczy z?o?y? wniosek a kurier sam przyjedzie i zweryfikuje nasze dane osobowe.

Rodzaje kont:

A co je?li mam poni?ej 18 lat? Nie ma probelmu za?ó? izzyKONTO (od 13 lat):Je?li nie posiadamy firmy i mamy wi?cej ni? 18 lat proponuj? za?o?y? eKONTO, którego i ja u?ywam.

W powy?szym spisie kont klikamy na "wi?cej..." przy koncie, które chcemy za?o?y?.

mbank_01.gif

W opisie skupimy si? na eKONCIE. Po klikni?ciu na napis "wi?cej..." uruchomi si? nam okno pokazane obok. Mamy tu spis funkcjonalno?ci tego konta. Zatem kontynuujemy zak?adanie konta przez klikni?cie na napis: "Z?ó? wniosek".
mbank_02.gif W kolejnym kroku wybieramy rodzaj konta, czyli eKONTO, oraz indywidualne, chyba ?e chcemy mie? wspólne konto z wspó?ma??onkiem.
mbank_03.gif Ni?ej znajduje si? formularz, gdzie wpisujemy wszystkie niezb?dne dane osobowe, oraz adres zamieszkania.

Klikamy dalej, wybieramy kiedy kurier mo?e do nas przyjecha? w celu potwierdzenia to?samo?ci. Musimy mie? wtedy dowód osobisty przy sobie i podpisa? umow? z mbankiem i to wszystko!

Data dodania produktu do sklepu: piątek, 06 czerwca 2008.
Recenzje
Nowości więcej
Die angegebene Datei konnte nicht auf dem Server gefunden werden!