Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Konta bankowe
Darmowe konto bankowe (1)Książki komputerowe
Gimp i Photoshop (8)

Flash i ActionScript (7)

Openoffice i Office (8)

Grafika 3D Blender (3)

PHP (12)

JavaScript (7)

Java (9)

C# (5)

Tworzenie stron WWW (6)

Ajax (9)

Linux i Windows (8)

Pozycjonowanie stron (2)Serwery WWW
Dobre serwery WWW (3)

Domeny - gdzie zamówi?Programy komputerowe
Programy antywirusowe (1)

Zarz?dzanie plikami (1)

Do prowadzenia firmy (1)

Graficzne - (phothoshop) (4)

Tworzenie stron WWW

Multimedialne (2)

Programy biurowe

Mapy - nawigacja GPS

Nawigacja GPS

System (windows)

Bezpiecze?stwo dzieci (1)

PHP5. Zaawansowane programowanie
[php]
79,00z?


PHP to j?zyk umo?liwiaj?cy tworzenie aplikacji sieciowych uruchamianych po stronie serwera. Jego najnowsza wersja, oznaczona numerem 5, to w pe?ni obiektowy j?zyk, za pomoc? którego mo?na budowa? nawet najbardziej z?o?one systemy portalowe, intranetowe i ekstranetowe. Dzi?ki nowym funkcjom wprowadzonym w PHP 5 mo?liwe jest korzystanie z plików XML i protoko?u SOAP, wydajna komunikacja z baz? danych i stosowanie technik obiektowych znacznie u?atwiaj?cych i przyspieszaj?cych tworzenie rozbudowanych aplikacji.

"PHP5. Zaawansowane programowanie" to ksi??ka przedstawiaj?ca pot??ne mo?liwo?ci i elastyczno?? najnowszej wersji tej popularnej platformy programistycznej. Opisuje podstawowe zasady programowania obiektowego i prowadzenia rozbudowanych projektów informatycznych. Zawiera informacje o modelowaniu aplikacji w j?zyku UML, stosowaniu wzorców projektowych i tworzeniu narz?dzi, które b?dzie mo?na wykorzysta? w ka?dym projekcie. Przedstawia równie? analiz? prawdziwego przypadku -- systemu automatyzuj?cego prac? dzia?u sprzeda?y w przedsi?biorstwie handlowym.

  • Programowanie obiektowe
  • J?zyk UML i modelowanie systemów
  • Wzorce projektowe
  • Tworzenie prostych narz?dzi obiektowych
  • Po??czenia z bazami danych
  • Model MVC
  • Stosowanie protoko?u SOAP
  • Komunikacja z u?ytkownikiem i mechanizmy sesji
  • Testowanie aplikacji
  • Studium przypadku – automatyzacja pracy dzia?u sprzeda?y

Je?li chcesz pozna? zaawansowane mo?liwo?ci PHP 5, si?gnij po t? ksi??k?.

Data dodania produktu do sklepu: sobota, 31 maja 2008.
Recenzje
Nowości więcej
Die angegebene Datei konnte nicht auf dem Server gefunden werden!