Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Konta bankowe
Darmowe konto bankowe (1)Książki komputerowe
Gimp i Photoshop (8)

Flash i ActionScript (7)

Openoffice i Office (8)

Grafika 3D Blender (3)

PHP (12)

JavaScript (7)

Java (9)

C# (5)

Tworzenie stron WWW (6)

Ajax (9)

Linux i Windows (8)

Pozycjonowanie stron (2)Serwery WWW
Dobre serwery WWW (3)

Domeny - gdzie zamówi?Programy komputerowe
Programy antywirusowe (1)

Zarz?dzanie plikami (1)

Do prowadzenia firmy (1)

Graficzne - (phothoshop) (4)

Tworzenie stron WWW

Multimedialne (2)

Programy biurowe

Mapy - nawigacja GPS

Nawigacja GPS

System (windows)

Bezpiecze?stwo dzieci (1)

PHP. Receptury. Wydanie II
[php]
99,00z?


Podr?czny s?ownik 250 sprawdzonych
i skutecznych rozwi?za? z zakresu j?zyka PHP

 • Praca z typami danych i blokami programów PHP
 • Obs?uga formularzy, baz danych i sesji
 • Tworzenie wydajnych i bezpiecznych witryn internetowych

PHP to najpopularniejszy j?zyk skryptowy na ?wiecie, wykorzystywany w milionach witryny internetowych. Szeroki wachlarz mo?liwo?ci, ?atwa sk?adnia oraz wspó?praca z wieloma systemami operacyjnymi sprawiaj?, ?e jest to idealne narz?dzie do tworzenia dynamicznych aplikacji WWW. Od wersji PHP 5 j?zyk ten obs?uguje programowanie obiektowe oraz udost?pnia usprawniony mechanizm wspó?pracy z bazami danych, co w znacznym stopniu u?atwia kreowanie rozbudowanych programów sieciowych.

Drugie wydanie ksi??ki "PHP. Receptury" zawiera jeszcze wi?cej gotowych rozwi?za?, które zosta?y dostosowane do nowej wersji j?zyka, czyli PHP 5. Dodatkowo ulepszona forma umo?liwia ?atwiejsze znalezienie potrzebnych receptur. Pozwol? Ci one szybko rozwi?za? cz?sto spotykane problemy. Czytaj?c t? ksi??k? dowiesz si? mi?dzy innymi, jak wykonywa? operacje na ró?nych typach danych, jakie elementy sk?adaj? si? na programy PHP i jak z nich korzysta?, a tak?e jak obs?ugiwa? formularze czy wspó?pracowa? z bazami danych. Nauczysz si? stosowa? techniki zarz?dzania sesjami. Poznasz zasady korzystania z XML, wspó?pracy z kodem w j?zyku JavaScript, a tak?e rozwi?zania wielu innych praktycznych problemów.

 • Praca z typami danych
 • Korzystanie z ró?nych bloków aplikacji PHP
 • Obs?uga formularzy
 • Praca z bazami danych
 • Przetwarzanie dokumentów XML
 • Us?ugi Web Services
 • Zarz?dzanie sesj?
 • Generowanie grafiki na stronach internetowych
 • Zabezpieczanie witryn
 • Obs?uga b??dów
 • Optymalizacja kodu
 • Praca z systemem plików i katalogów

Wykorzystaj gotowy kod do b?yskawicznego
tworzenia dynamicznych witryn internetowych.

Data dodania produktu do sklepu: sobota, 31 maja 2008.
Recenzje
Nowości więcej

PowerDVD 8 Deluxe v. 8.0
240,34z?
Różne
Powiadomienia więcej
Informowanie o produktachInformuj mnie o aktualizacjach produktu PHP. Receptury. Wydanie II
Dla znajomego
 
Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Informacje
O Pasażu
Korzystanie z serwisu

Copyright © 2004 osCommerce Professional
kredyt, konto bankowe, biznes