Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Konta bankowe
Darmowe konto bankowe (1)Książki komputerowe
Gimp i Photoshop (8)

Flash i ActionScript (7)

Openoffice i Office (8)

Grafika 3D Blender (3)

PHP (12)

JavaScript (7)

Java (9)

C# (5)

Tworzenie stron WWW (6)

Ajax (9)

Linux i Windows (8)

Pozycjonowanie stron (2)Serwery WWW
Dobre serwery WWW (3)

Domeny - gdzie zamówi?Programy komputerowe
Programy antywirusowe (1)

Zarz?dzanie plikami (1)

Do prowadzenia firmy (1)

Graficzne - (phothoshop) (4)

Tworzenie stron WWW

Multimedialne (2)

Programy biurowe

Mapy - nawigacja GPS

Nawigacja GPS

System (windows)

Bezpiecze?stwo dzieci (1)

Excel 2007 PL. Biblia
[excel]
99,00z?


Kompletny podr?cznik dla wszystkich u?ytkowników Excela

 • Upro?? analiz? firmowych danych
 • Twórz atrakcyjne i czytelne wykresy
 • Przetwarzaj informacje za pomoc? tabel przestawnych

Zarz?dzanie informacjami to kluczowe zagadnienie w funkcjonowaniu ka?dego przedsi?biorstwa. Od wielu lat podstawowym narz?dziem, którego w tym celu u?ywaj? ma?e firmy, jest arkusz kalkulacyjny Excel. W najnowszej wersji tej aplikacji Microsoft wprowadzi? kolejne znacz?ce ulepszenia, które jeszcze bardziej umacniaj? Excel na pozycji lidera w?ród innych programów tego typu. Nowe funkcje umo?liwiaj? mi?dzy innymi bardziej bezpieczn? prac? i wygodniejsze wspó?dzielenie arkuszy mi?dzy u?ytkownikami, wykrywanie trendów, przeprowadzanie zaawansowanych analiz danych czy przedstawianie informacji za pomoc? przejrzystych diagramów i rozbudowanych raportów.

"Excel 2007. Biblia" to kompletny podr?cznik omawiaj?cy wszystkie aspekty najpopularniejszego arkusza kalkulacyjnego. Dzi?ki tej ksi??ce nie tylko poznasz podstawy Excela niezb?dne w codziennej pracy, ale tak?e dowiesz si?, jak u?ywa? zaawansowanych funkcji. Nauczysz si? mi?dzy innymi zapewnia? poprawno?? danych i chroni? je, szybko wymienia? informacje z innymi aplikacjami czy usprawnia? prac? za pomoc? dodatków wbudowanych i w?asnych. Zobaczysz tak?e, jak pisa? w j?zyku VBA niestandardowe programy oraz skrypty, które pozwalaj? znacznie zwi?kszy? mo?liwo?ci arkuszy kalkulacyjnych w zakresie obs?ugi danych i dostosowa? funkcje Excela do w?asnych potrzeb.

 • Korzystanie z nowego interfejsu programu Excel 2007
 • Wydajne wprowadzanie, modyfikowanie i formatowanie danych
 • Tworzenie i stosowanie w?asnych szablonów, formu? oraz funkcji
 • Przedstawianie informacji za pomoc? wykresów i diagramów
 • Przetwarzanie danych przy u?yciu dodatków i tabel przestawnych
 • Generowanie raportów podsumowuj?cych
 • Unikanie b??dów i zapewnianie poprawno?ci danych
 • Korzystanie z Excela w grupach roboczych
 • Tworzenie w?asnych skryptów i programów w Excelu

Odkryj wszystkie tajemnice Excela 2007
i sprawnie zarz?dzaj danymi!

Data dodania produktu do sklepu: sobota, 31 maja 2008.
Recenzje
Nowości więcej

Bardzo szybki serwer - nazwa.pl
366,00z?
Różne
Powiadomienia więcej
Informowanie o produktachInformuj mnie o aktualizacjach produktu Excel 2007 PL. Biblia
Dla znajomego
 
Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Informacje
O Pasażu
Korzystanie z serwisu

Copyright © 2004 osCommerce Professional
kredyt, konto bankowe, biznes