Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Konta bankowe
Darmowe konto bankowe (1)Książki komputerowe
Gimp i Photoshop (8)

Flash i ActionScript (7)

Openoffice i Office (8)

Grafika 3D Blender (3)

PHP (12)

JavaScript (7)

Java (9)

C# (5)

Tworzenie stron WWW (6)

Ajax (9)

Linux i Windows (8)

Pozycjonowanie stron (2)Serwery WWW
Dobre serwery WWW (3)

Domeny - gdzie zamówi?Programy komputerowe
Programy antywirusowe (1)

Zarz?dzanie plikami (1)

Do prowadzenia firmy (1)

Graficzne - (phothoshop) (4)

Tworzenie stron WWW

Multimedialne (2)

Programy biurowe

Mapy - nawigacja GPS

Nawigacja GPS

System (windows)

Bezpiecze?stwo dzieci (1)

JavaScript. ?wiczenia praktyczne. Wydanie II
[javascript]
19,00z?


O?yw swoje witryny WWW

  • Poznaj elementy j?zyka JavaScript
  • Napisz procedury obs?ugi zdarze?
  • Stwórz mechanizmy obs?ugi formularzy HTML

HTML, mimo ci?g?ego rozwoju, pozostaje wy??cznie j?zykiem s?u??cym do formatowania dokumentów. Przetwarzanie danych wprowadzanych przez u?ytkowników witryny WWW realizuje si? za pomoc? innych mechanizmów. Jedn? z technologii s?u??cych do wykonywania takich operacji jest JavaScript -- j?zyk skryptowy interpretowany po stronie przegl?darki, opracowany przez firm? Netscape. JavaScript umo?liwia tworzenie i umieszczanie bezpo?rednio w kodzie HTML krótkich programów, za pomoc? których mo?na wykonywa? ró?ne zadania, takie jak rozpoznawanie i obs?ugiwanie klikni?? mysz?, weryfikacja danych wprowadzanych do formularzy czy te? nawigowanie pomi?dzy stronami. Ma prost? sk?adni? i jest stosunkowo ?atwy do opanowania.

Czytaj?c ksi??k? "JavaScript. ?wiczenia praktyczne. Wydanie II" i wykonuj?c zawarte w niej przyk?ady, poznasz podstawy tego j?zyka. Dowiesz si?, z jakich elementów sk?ada si? JavaScript i w jaki sposób umieszcza? jego kod w dokumentach HTML. Nauczysz si? tworzy? funkcje i korzysta? z obiektów. Przeczytasz o tym, w jaki sposób JavaScript mo?e wspó?pracowa? z przegl?dark? internetow?, przetwarza? zdarzenia generowane przez u?ytkownika i interpretowa? dane pochodz?ce z formularzy umieszczonych na stronie WWW.

  • Umieszczanie skryptów w dokumencie
  • Wy?wietlanie okien dialogowych
  • Typy danych, zmienne i operatory
  • P?tle i konstrukcje warunkowe
  • Wspó?praca z przegl?dark?
  • Obs?uga zdarze?
  • Weryfikacja danych z formularzy

Naucz si? korzysta? z j?zyka JavaScript,
który jest podstaw? wielu nowoczesnych technologii sieciowych.

Data dodania produktu do sklepu: sobota, 31 maja 2008.
Recenzje
Nowości więcej

PowerDVD 8 v.8.0 Standard
170,80z?
Różne
Powiadomienia więcej
Informowanie o produktachInformuj mnie o aktualizacjach produktu JavaScript. ?wiczenia praktyczne. Wydanie II
Dla znajomego
 
Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Informacje
O Pasażu
Korzystanie z serwisu

Copyright © 2004 osCommerce Professional
kredyt, konto bankowe, biznes