Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Konta bankowe
Darmowe konto bankowe (1)Książki komputerowe
Gimp i Photoshop (8)

Flash i ActionScript (7)

Openoffice i Office (8)

Grafika 3D Blender (3)

PHP (12)

JavaScript (7)

Java (9)

C# (5)

Tworzenie stron WWW (6)

Ajax (9)

Linux i Windows (8)

Pozycjonowanie stron (2)Serwery WWW
Dobre serwery WWW (3)

Domeny - gdzie zamówi?Programy komputerowe
Programy antywirusowe (1)

Zarz?dzanie plikami (1)

Do prowadzenia firmy (1)

Graficzne - (phothoshop) (4)

Tworzenie stron WWW

Multimedialne (2)

Programy biurowe

Mapy - nawigacja GPS

Nawigacja GPS

System (windows)

Bezpiecze?stwo dzieci (1)

Java. Receptury
[java]
95,00z?


Ksi??ka "Java. Receptury" zawiera kolekcj? rozwi?za? setek problemów, z którymi programi?ci u?ywaj?cy j?zyka Java spotykaj? si? bardzo cz?sto. Receptury znajduj? zastosowanie w szerokim spektrum zagadnie?: od ca?kiem prostych, takich jak okre?lanie zmiennej ?rodowiskowej CLASSPATH, a? do ca?kiem z?o?onych programów pokazuj?cych jak obs?ugiwa? dokumenty XML lub wzbogaci? sw? aplikacj? o mechanizmy obs?ugi poczty elektronicznej.

Niezale?nie od tego, jak planujesz wykorzysta? t? ksi??k? -- czy jako ?ród?o pomys?ów i inspiracji, czy te? jako sposób poszerzenia swej wiedzy o j?zyku Java -- zawsze b?dzie ona stanowi? wa?n? cz??? Twojej biblioteki. Ma?o która ksi??ka prezentuje tak wiele mo?liwo?ci Javy oraz nauczy Ci? praktycznego wykorzystania omawianych zagadnie?.

W ksi??ce zosta?y omówione nast?puj?ce zagadnienia:

 • Kompilacja, uruchamianie oraz testowanie programów napisanych w Javie
 • Interakcja ze ?rodowiskiem
 • ?a?cuchy znaków oraz dopasowywanie wzorców
 • Tablice oraz inne kolekcje danych
 • Programowa obs?uga portów szeregowych i równoleg?ych
 • Pliki, katalogi i system plików
 • Tworzenie programów sieciowych pe?ni?cych funkcje klientów oraz serwerów
 • Aplikacje internetowe, w tym tak?e aplety
 • Serwlety oraz dokumenty JSP
 • Poczta elektroniczna
 • Obs?uga baz danych
 • Wykorzystanie XML
 • Programowanie rozproszone
 • Introspekcja
 • Tworzenie programów wieloj?zycznych
 • Wykorzystanie grafiki oraz d?wi?ku
 • Tworzenie graficznego interfejsu u?ytkownika
Ksi??ka "Java. Receptury" jest idealn? pozycj? uzupe?niaj?c? dla programistów u?ywaj?cych j?zyka Java (lub ksi??k? podstawow? dla osób, które Javy nauczy?y si? samodzielnie). Prezentuje ona wiele interfejsów programistycznych w sposób znacznie bardziej obszerny ni? standardowe omówienie, dzi?ki czemu doskonale nadaje si? dla osób potrzebuj?cych szerszej znajomo?ci Javy.

Ian F. Darwin ma trzydziestoletnie do?wiadczenia w tworzeniu oprogramowania i ksi??ek o programowaniu. Pracuje tak?e jako instruktor oraz autor kursów w firmie Learning Tree Interanational.

Data dodania produktu do sklepu: sobota, 31 maja 2008.
Recenzje
Nowości więcej
Die angegebene Datei konnte nicht auf dem Server gefunden werden!