Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Konta bankowe
Darmowe konto bankowe (1)Książki komputerowe
Gimp i Photoshop (8)

Flash i ActionScript (7)

Openoffice i Office (8)

Grafika 3D Blender (3)

PHP (12)

JavaScript (7)

Java (9)

C# (5)

Tworzenie stron WWW (6)

Ajax (9)

Linux i Windows (8)

Pozycjonowanie stron (2)Serwery WWW
Dobre serwery WWW (3)

Domeny - gdzie zamówi?Programy komputerowe
Programy antywirusowe (1)

Zarz?dzanie plikami (1)

Do prowadzenia firmy (1)

Graficzne - (phothoshop) (4)

Tworzenie stron WWW

Multimedialne (2)

Programy biurowe

Mapy - nawigacja GPS

Nawigacja GPS

System (windows)

Bezpiecze?stwo dzieci (1)

Eclipse. Podr?cznik programisty
[java]
79,90z?


Poznaj mo?liwo?ci ?rodowiska Eclipse

 • Korzystanie ze ?rodowiska Eclipse
 • Tworzenie programów w Javie w ?rodowisku Eclipse
 • Rozbudowa mo?liwo?ci Eclipse za pomoc? dodatkowych modu?ów

Eclipse to nie tylko doskona?e zintegrowane ?rodowisko do tworzenia aplikacji w j?zyku Java. To tak?e platforma do tworzenia i integracji narz?dzi programistycznych, umo?liwiaj?ca zbudowanie kompletnego warsztatu pracy zarówno dla pojedynczego programisty, jak i dla ca?ego zespo?u pracuj?cego nad wspólnym projektem. Idea ?rodowiska Eclipse zosta?a zainicjowana przez giganty rynku IT -- firmy, które zdecydowa?y si? na stworzenie uniwersalnego narz?dzia, umo?liwiaj?cego dostosowanie sposobu pracy z nim do wymaga? ró?nych typów projektów. Eclipse to narz?dzie zbudowane w oparciu o potrzeby programistów.

Ksi??ka "Eclipse. Przewodnik programisty" opisuje nie tylko ?rodowisko Eclipse i sposoby zastosowania go w codziennej pracy twórcy oprogramowania. Przedstawia równie? metody rozbudowania go o dodatkowe modu?y zwi?kszaj?ce jego mo?liwo?ci i przydatno?? do konkretnego zadania. Autorzy ksi??ki, wykorzystuj?c swoje do?wiadczenie zarówno w stosowaniu, jak i w nauczaniu Eclipse, pokazuj?, jak mo?na dostosowywa? platform? w celu zwi?kszenia efektywno?ci i wydajno?ci pracy oraz jak unika? najcz??ciej pojawiaj?cych si? b??dów i problemów.

 • Podstawowe wiadomo?ci o Eclipse -- interfejs, konfiguracja i po??czenie z innymi aplikacjami
 • Pakiet Java Development Tools
 • Testowanie i usuwanie b??dów aplikacji stworzonych za pomoc? Eclipse
 • Praca zespo?owa -- wspó?praca Eclipse z systemem CVS
 • Zarz?dzanie konfiguracj? Eclipse
 • Architektura ?rodowiska Eclipse
 • Tworzenie modu?ów rozszerzaj?cych
 • Okna dialogowe, kreatory i widoki
 • Architektura projektów
 • Tworzenie pakietów i systemów pomocy dla u?ytkowników
 • Wykorzystanie technologii COM i OLE

Dodatkowe ?wiczenia przedstawiaj? sposoby wykonania najbardziej typowych zada? zwi?zanych z obs?ug? ?rodowiska Eclipse.

O Autorach:
Sherry Shavor, Jim D’Anjou, Scott Fairbrother, Dan Kehn oraz Pat McCarthy s? projektantami oprogramowania zatrudnionymi w firmie IBM. S? równie? cz?onkami IBM Eclipse Jumpstart Team -- zespo?u, którego zadaniem jest promocja Eclipse i nauczanie sposobów wykorzystania tej platformy w?ród spo?eczno?ci programistów oraz partnerów biznesowych firmy IBM.
John Kellerman jest jednym z twórców projektu Eclipse oraz szefem zespo?u pracuj?cego nad Eclipse w firmie IBM.

Data dodania produktu do sklepu: sobota, 31 maja 2008.
Recenzje
Nowości więcej
Die angegebene Datei konnte nicht auf dem Server gefunden werden!