Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Konta bankowe
Darmowe konto bankowe (1)Książki komputerowe
Gimp i Photoshop (8)

Flash i ActionScript (7)

Openoffice i Office (8)

Grafika 3D Blender (3)

PHP (12)

JavaScript (7)

Java (9)

C# (5)

Tworzenie stron WWW (6)

Ajax (9)

Linux i Windows (8)

Pozycjonowanie stron (2)Serwery WWW
Dobre serwery WWW (3)

Domeny - gdzie zamówi?Programy komputerowe
Programy antywirusowe (1)

Zarz?dzanie plikami (1)

Do prowadzenia firmy (1)

Graficzne - (phothoshop) (4)

Tworzenie stron WWW

Multimedialne (2)

Programy biurowe

Mapy - nawigacja GPS

Nawigacja GPS

System (windows)

Bezpiecze?stwo dzieci (1)

Oko w oko z Adobe Photoshop CS3
[photoshop]
99,00z?


Ujarzmij pot?g? najnowszej wersji króla edytorów grafiki

 • Sprawdzone metody korekcji barwnej i tonalnej
 • Efektywne i szybkie techniki zaznaczania elementów obrazu
 • Praca z warstwami i efekty specjalne
 • Drukowanie prac i ich prezentacja

Photoshop to program graficzny ciesz?cy si? ogromn? popularno?ci? w?ród wszystkich u?ytkowników komputerów, których praca lub hobby zwi?zane s? z grafik?, projektowaniem, poligrafi? lub fotografi? cyfrow?. Za jego pomoc? mo?na zrealizowa? niemal wszystkie zadania polegaj?ce na obróbce obrazów, przygotowaniu ich do druku lub prezentacji i edycji zdj??. Najnowsza wersja -- CS3 -- podobnie jak wcze?niejsze, nie rozczarowa?a u?ytkowników. Do znanych z poprzednich wersji narz?dzi dodano wiele nowych, otwieraj?cych przed grafikami kolejne horyzonty twórcze. Nawet ci, którzy znaj? wcze?niejsze wersje Photoshopa, mog? poczu? si? zaskoczeni ogromem nowych mo?liwo?ci. Warto wi?c, niezale?nie od swojej wiedzy o tej wspania?ej aplikacji, pozna? jej najnowsz? edycj?, korzystaj?c z odpowiednio przygotowanego kursu.

"Oko w oko z Adobe Photoshop CS3" to zbiór 12 lekcji przygotowanych przez jednego z mistrzów -- Deke McClellanda. Wykonuj?c zawarte w nich ?wiczenia, ujarzmisz pot?g? Photoshopa CS3, a dzi?ki do?wiadczeniu autora nie b?dziesz na ?lepo szuka? odpowiedniego narz?dzia i prawid?owych warto?ci jego parametrów. Lektura tej ksi??ki sprawi, ?e przekonasz si?, i? obróbka grafiki i cyfrowych fotografii jest ?atwiejsza, ni? mo?na si? tego spodziewa?. W kolejnych lekcjach opanujesz podstawy obs?ugi programu i korzystania z jego narz?dzi, stopniowo przechodz?c do coraz bardziej zaawansowanych zagadnie?. Ka?d? lekcj? wykonasz we w?asnym tempie, ilustracje i materia?y z CD-ROMu u?atwi? Ci przyswojenie materia?u, a test znajduj?cy si? na ko?cu ka?dej z nich pomo?e utrwali? poznane wiadomo?ci.

 • Interfejs u?ytkownika w Photoshopie
 • Zarz?dzanie plikami
 • Korekcja barwna i tonalna
 • Obróbka plików RAW
 • Zaznaczanie fragmentów obrazu
 • Kadrowanie i prostowanie obrazów
 • Retusz fotografii
 • Maski i kana?y
 • Efekty specjalne
 • Warstwy
 • Praca z obiektami tekstowymi
 • Drukowanie obrazów

Zdob?d? niezwyk?e umiej?tno?ci obs?ugi Photoshopa,
korzystaj?c z ponad 20-letniego do?wiadczenia autora.

Data dodania produktu do sklepu: sobota, 31 maja 2008.
Recenzje
Nowości więcej

Bardzo szybki serwer - nazwa.pl
366,00z?
Różne
Powiadomienia więcej
Informowanie o produktachInformuj mnie o aktualizacjach produktu Oko w oko z Adobe Photoshop CS3
Dla znajomego
 
Powiedz o tym produkcie komuś, kogo znasz.
Informacje
O Pasażu
Korzystanie z serwisu

Copyright © 2004 osCommerce Professional
kredyt, konto bankowe, biznes