Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Konta bankowe
Darmowe konto bankowe (1)Książki komputerowe
Gimp i Photoshop (8)

Flash i ActionScript (7)

Openoffice i Office (8)

Grafika 3D Blender (3)

PHP (12)

JavaScript (7)

Java (9)

C# (5)

Tworzenie stron WWW (6)

Ajax (9)

Linux i Windows (8)

Pozycjonowanie stron (2)Serwery WWW
Dobre serwery WWW (3)

Domeny - gdzie zamówi?Programy komputerowe
Programy antywirusowe (1)

Zarz?dzanie plikami (1)

Do prowadzenia firmy (1)

Graficzne - (phothoshop) (4)

Tworzenie stron WWW

Multimedialne (2)

Programy biurowe

Mapy - nawigacja GPS

Nawigacja GPS

System (windows)

Bezpiecze?stwo dzieci (1)

C# i .NET Stephen C. Perry
[csharp]
99,00z?


 Doskona?e ?ród?o wiedzy dla wszystkich programistów C#

Platforma .NET i j?zyk C# spowodowa?y prawdziw? rewolucj? na rynku narz?dzi programistycznych. Wersja 2.0 przynios?a kilka interesuj?cych rozwi?za?, w tym nowe typy danych, komponenty i klasy. Dodatkowe funkcje j?zyka C# pozwalaj? na przyspieszenie i usprawnienie procesu tworzenia aplikacji oraz jej wdra?ania i rozwijania. Dzi?ki platformie .NET przygotowanie wydajnej, bezpiecznej i ?atwej do rozbudowy aplikacji sta?o si? znacznie prostsze i szybsze.

Ksi??ka "C# i .NET" przedstawia mo?liwo?ci platformy .NET i napisanego specjalnie dla niej j?zyka C#. Opisuje elementy platformy, sk?adni? i mo?liwo?ci j?zyka C# oraz zagadnienia zwi?zane z tworzeniem programów za pomoc? tych narz?dzi. Omawia zasady pisania aplikacji Window Forms i efektywne techniki stosowania klas graficznych z biblioteki GDI+. Charakteryzuje tak?e technologi? ADO.NET, metody korzystania z plików XML, przetwarzanie wielow?tkowe oraz techniki tworzenia wydajnych aplikacji internetowych w technologii ASP.NET. Szczególn? uwag? po?wi?cono bezpiecze?stwu programów i danych oraz skalowaniu i lokalizacji oprogramowania.

  • Elementy platformy .NET
  • Podstawy j?zyka C#
  • Praca z klasami i obiektami w C#
  • Przetwarzanie tekstu oraz operacje wej?cia i wyj?cia
  • Tworzenie aplikacji Window Forms
  • Korzystanie z biblioteki GDI+
  • Po??czenia z bazami danych za pomoc? ADO.NET
  • Aplikacje wielow?tkowe oraz rozproszone
  • Tworzenie aplikacji internetowych

Je?li chcesz napisa? w C# aplikacj? dobrej jako?ci, si?gnij po t? ksi??k?.

Data dodania produktu do sklepu: sobota, 31 maja 2008.
Recenzje
Nowości więcej
Die angegebene Datei konnte nicht auf dem Server gefunden werden!