Ta strona stosuje pliki cookies. Poczytaj co to jest w polityka cookies
Konta bankowe
Darmowe konto bankowe (1)Książki komputerowe
Gimp i Photoshop (8)

Flash i ActionScript (7)

Openoffice i Office (8)

Grafika 3D Blender (3)

PHP (12)

JavaScript (7)

Java (9)

C# (5)

Tworzenie stron WWW (6)

Ajax (9)

Linux i Windows (8)

Pozycjonowanie stron (2)Serwery WWW
Dobre serwery WWW (3)

Domeny - gdzie zamówi?Programy komputerowe
Programy antywirusowe (1)

Zarz?dzanie plikami (1)

Do prowadzenia firmy (1)

Graficzne - (phothoshop) (4)

Tworzenie stron WWW

Multimedialne (2)

Programy biurowe

Mapy - nawigacja GPS

Nawigacja GPS

System (windows)

Bezpiecze?stwo dzieci (1)

Ajax w akcji
[ajax]
89,00z?


Praktyczne zastosowania technologii,
która zrewolucjonizowa?a aplikacje sieciowe

 • Podstawy Ajaksa
 • Metodologie tworzenia aplikacji internetowych
 • Optymalizacja i zabezpieczanie aplikacji

Ajax to technologia tworzenia aplikacji i witryn WWW, która zyskuje coraz wi?ksze uznanie w?ród programistów. Dzi?ki po??czeniu j?zyków JavaScript i XML z asynchroniczn? komunikacj? mi?dzy przegl?dark? i serwerem twórcom tej technologii uda?o si? wyeliminowa? podstawow? wad? aplikacji bazuj?cych na przegl?darce internetowej, czyli konieczno?? oczekiwania na "prze?adowanie" strony. Ajax sprawia, ?e niezb?dne dane s? pobierane w tle. Zastosowanie tej technologii powoduje, ?e aplikacje sieciowe pod wzgl?dem obs?ugi coraz bardziej przypominaj? tradycyjne programy. Efekty dzia?ania Ajaksa mo?na zaobserwowa? na coraz wi?kszej ilo?ci witryn WWW.

"Ajax w akcji" to praktyczny przewodnik po zagadnieniach zwi?zanych z projektowaniem witryn i aplikacji WWW w tej technologii. Czytaj?c go, poznasz genez? Ajaksa i podstawy korzystania z niego. Nauczysz si? stosowa? wzorce projektowe, model MVC oraz frameworki i biblioteki wspomagaj?ce tworzenie witryn WWW. Przeczytasz o profesjonalnych technikach budowania aplikacji sieciowych i zastosujesz je w praktyce, pisz?c w?asne systemy. Znajdziesz tu równie? informacje o optymalizowaniu wydajno?ci aplikacji oraz tworzeniu mechanizmów zabezpiecze?. Dzi?ki przyk?adom zgromadzonym w kolejnych rozdzia?ach ksi??ki, takim jak dynamiczna lista rozwijana, mechanizm podpowiedzi, rozbudowany portal sieciowy oraz interfejsy u?ytkownika, poznasz praktyczne aspekty stosowania Ajaksa w projektach.

 • Podstawowe zastosowania Ajaksa
 • Dostosowywanie istniej?cych aplikacji do Ajaksa
 • Wzorzec MVC w aplikacjach
 • Biblioteki i frameworki wspomagaj?ce prac? nad aplikacjami
 • Oddzielanie logiki od widoku
 • Wymiana danych pomi?dzy przegl?dark? i serwerem
 • Zabezpieczanie aplikacji
 • Optymalizacja wydajno?ci

Twórz aplikacje, które b?d? nie tylko funkcjonalne,
ale równie? wygodne w obs?udze.

Data dodania produktu do sklepu: sobota, 31 maja 2008.
Recenzje
Nowości więcej
Die angegebene Datei konnte nicht auf dem Server gefunden werden!